Algemene voorwaarden

W.B.P. Wet Bescherming Persoonsgegevens
Deventer- & Apeldoorn Padel garandeert dat alle verzamelde gegevens worden gebruikt in de vorm en met de beperkingen van de wet bescherming persoonsgegevens. Indien u toegangsrechten, rectificatie of het verwijderen van gegevens uit wilt voeren, dient u contact op te nemen met Deventer- & Apeldoorn Padel, per post, e-mail of telefoon. 

Artikel 1: Definities

Aanvulling: deadditionele dienst(en) of faciliteit(en) op de Hoofdovereenkomst die tegenvergoeding kunnen worden afgenomen en waarop additionele voorwaarden vantoepassing zijn.

Actie:aanbieding aan de (potentiele) klant, gedurende een bepaalde periode, waarbijprijs, contractduur en te leveren diensten of faciliteiten afwijken van destandaard aanbieding aan de (potentiele) klant.

Activiteiten:het begeleiden van één of meer klanten/leden, ongeacht of dit tegen betalingdanwel om niet plaatsvindt, bij het uitvoeren van sport- of soortgelijkeactiviteiten.

Deventer Padel:de Deventer Padel vestiging zoals vermeld op uw inschrijfformulier met wie u deHoofdovereenkomst en eventuele Aanvulling(en) of het Bedrijfsabonnement bentovereengekomen, statutair gevestigd aan de St. Olafstraat 5, 7418 CG teDeventer. Telefoonnummer +316  14041211.Email: info@deventerpadel.nl.

Hoofdovereenkomst:het sportabonnement, het algemene (sport)lidmaatschap zonder de aanvullingen.

Lid/Leden/klanten:degene(n) die een Hoofdovereenkomst en eventuele Aanvulling(en) heeft/hebbengesloten met Deventer Padel. Website: www.deventerpadel.nl.

 

Artikel 2: Aanmeldingen community lidmaatschap

a.Aanmelden kan op twee manieren; het Lid kan zich inschrijven door hetinschrijfformulier volledig in te vullen en te overhandigen op de vestiging.Het lidmaatschap gaat direct na ontvangst van het online inschrijfformulierdoor Deventer Padel in op de datum die op het inschrijfformulier is ingevuld.Indien het Lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag vanontvangst van het inschrijfformulier in. Deventer Padel is gerechtigd deaangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van communicatie met leden.

b. Wanneer het maximum aantal leden is bereikt word hetLid op een wachtlijst geplaatst. Zodra er plek is om te beginnen krijg het Lidbericht van Deventer Padel.

c. Tijdens het eerste bezoek aan Deventer Padel worden degegevens gecontroleerd op echtheid en de inloggegevens voor het online systeemverstreken. Deze gegevens heeft het Lid nodig om toegang te verkrijgen tot depadelbaan van Deventer Padel.

d. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/ofverantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Deventer Padel inloggegevens.Gebruik van gegevens is persoonsgebonden. De gegevens zijn niet overdraagbaar.

e. Er vindt geen restitutie van de contributie plaatsindien het Lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het door het Lidgekozen abonnement biedt.

 

Artikel 3: Lidmaatschap,termijn en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap bij Deventer Padel kan op elk gewenstmoment ingaan en heeft altijd een minimale duur van één lopend seizoen. Eenovereenkomst tussen Deventer Padel wordt na ommekomst van de termijn van eenseizoen stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

b. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetalingverschuldigd, opeisbaar en dienen te geschieden binnen 14 dagen na ontvangstvan een factuur per email of post.

c. Indien de Hoofdovereenkomst later start dan deseizoensaanvang zal de betaling naar rato verrekend worden met dien verstandedat de seizoenseinddatum leidend is.

d. Betaling binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur(per email of post) onder vermelding van factuur- en debiteurnummer oprekeningnummer zoals vermeld op de factuur. Bij de tweede herinneringsnotaworden € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij de daar opvolgendeaanmaningsnota bedragen deze kosten € 25,- extra. Indien laatst genoemde notaniet binnen 5 dagen is betaald wordt de vordering uit handen gegeven aan hetincassobureau.

e. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigdebedrag, krijgt het Lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerstebetalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen.Indien het Lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt devordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijnvoor rekening van het Deventer Padel  Lidmet een minimum van € 40,-.

f. De Deventer Padel online inloggegevens wordengeblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het Lid kandan de toegang tot Deventer Padel worden geweigerd. Deventer Padel isgerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst te ontbinden. Decontributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsjaar, is alsschadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

g. Deventer Padel behoudt zich het recht voor haarprijzen en tarieven zoals vermeld in sub c van dit artikel teindexeren/wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de ledenhiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft hetDeventer Padel Lid het recht om de Hoofdovereenkomst binnen 1 maand na debekendmaking te ontbinden. Het Deventer Padel lid is niet gerechtigd om deHoofdovereenkomst te ontbinden, indien de prijsaanpassing gebaseerd is op dewijziging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie of op aanpassingenvoortvloeiend uit de wet, zoals ter zake van BTW. Als de prijsaanpassingplaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van het lidmaatschap, danbestaat het recht tot ontbinding.

 

Artikel 4: Openingstijden

a. Deventer Padel behoudt zich het recht voor, om deopeningstijden te wijzigen.

b. Op officiële en erkende feestdagen is Deventer Padelgerechtigd gesloten te zijn.

 

Artikel 5: Wijzevan beëindiging en termijn

a. De Hoofdovereenkomst en de Aanvulling(en) dienen teworden beëindigd via het online opzegformulier of door schriftelijke opzeggingbij Deventer Padel per adres St. Olafstraat 5, 7418 CG te Deventer.

b. Het Lid kan de Hoofdovereenkomst en de Aanvulling(en)beëindigen tegen het einde van het lopende lidmaatschapsjaar en met inachtnemingvan een opzegtermijn van een maand, onverminderd het bepaalde in artikel 3. Naommekomst van de termijn van een jaar kan voornoemd Lid het lidmaatschapbeëindigen conform sub a van dit artikel met inachtneming van een opzegtermijnvan één maand.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

 a. Indien het Lidde Hoofdovereenkomst en de Aanvulling(en) is aangegaan beschikt het Lid overeen herroepingstermijn van 14 dagen. Deze herroepingstermijn vangt aan de dagnadat de Hoofdovereenkomst en/of de Aanvulling.

b. Om van het recht bedoeld onder sub a van dit artikelgebruik te maken dient het Lid dit ondubbelzinnig aan Deventer Padel per post (St.Olafstraat 5, 7418 CG te Deventer), e-mail info@deventerpadel.nl, te verklaren,zulks onder vermelding van: de dienst (Hoofdovereenkomst en/of deAanvulling(en)) die het Lid wenst te herroepen en de NAW-gegevens van het Lid.Zodra Deventer Padel de verklaring van het Lid heeft ontvangen, zendt DeventerPadel de bevestiging hiervan aan het Lid toe.

 

Artikel 8: Risicoen aansprakelijkheid

a. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van eenprogramma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij DeventerPadel, is geheel voor eigen risico van de klant. Eventuele schade aaneigendommen van Deventer Padel als gevolg van onkunde en/of vandalisme wordenverhaald op de klant.

b. Deventer Padel, de vestigingsmanager en overigewerknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële ofimmateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de klant en/of derden,ontstaan op welke wijze dan ook.

c. Deventer Padel, de vestigingsmanager en overigewerknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade,verlies of diefstal van eigendommen van het de klant en/of derden.

 

Opgesteld op 20171103 A